Skip to main content

Kiropraktik i Gamla stan Stockholm

Vi vet alla att motion, bra matvanor och en livsstil där riskbeteenden undviks, bidrar till ökat välbefinnande. Det är kanske inte alla gånger så lätt att göra det som vet borde göra för sin hälsa.

Vårt koncept ger dig verktyg för att hantera orsaken till eventuella symtom, din underliggande stress, effektivare och få kontakt med din egen kropps naturliga läkande rytmer. Därigenom blir det lättare att välja det som är bra för dig och välja bort det som inte är det. Inte bara bli kvitt dina eventuella ryggbesvär och stress symtom. Vad mer är möjligt för dig då?

Vi arbetar med olika kiropraktor system här i Gamla stan, främst tonala, för att stärka dig till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och kroppsmedvetenhet. Detta sker med lätta exakta justeringar med kontakter längs ryggraden som förmår hjärnan att skapa nya strategier, som ökar medvetenheten om och förmågan att släppa på spänningsmönster som ligger till grund för olika symtom. 

När vi arbetar som kiropraktorer på Welledge utgår vi från hur ryggradens funktion är nära kopplat till nervsystemets funktion, såväl som ett fönster till att förbättra ditt hälsotillstånd. Stress som vi inte fullt ut mäktar att integrera och anpassa oss till konstruktivt tar sig uttryck i nedsatt ryggrads- och nervsystems funktion något vi kiropraktorer kallar en subluxation.

En subluxation kan betraktas som uppdämd energi och information från fysiska, mentala, emotionella, kemiska såväl som elektrosmog (EMF) som ännu inte klarat av att processa och integrera på egen hand.

Genom att vår kiropraktiska analys kan vi identifiera subluxationsmönstren och hur de uttrycker sig i vår kropps funktion b la som förhöjd eller nedsatt rörlighet och spänningar kring ryggraden och övriga kroppen.

Då kan vi även hitta de mest effektiva fönstren in till att kommunciera med den del av nervsystemet som håller kvar subluxationsmönstren så den positiva energin och intentionen bakom subluxationen kan tillvaratas, integreras och uttryckas på ett i nuet mer gynnsamt sätt.

Som kiropraktor kommunicerar vi via våra händer med den delen av hjärnan som håller kvar subluxationen i psyket och kroppen med det språk som den förstår, nämligen rörelse, beröring och genom närvaro ges möjligheten att själv-reglera uppifrån & ner och inifrån och ut med stöd av kiropraktorn.

Vi är flockdjur som mest effektivt återställer vår inre balans i närvaron av någon annan som är i trygghet och ingjuter tillit till att det är ok att släppa på det som inte längre tjänar oss och använda den energin på ett för oss mer uppbyggligt sätt i livet.

Hur fungerar det i praktiken?
Kiropraktorn kombinerar sin kliniska utvärdering av ryggradens funktion med kundens egen bedömning av sin hälsa, välbefinnande och beteenden.

Med stöd av ett Kiropraktiskt omhändertagande är det möjligt att:

  • Minska spänningen och smärtan i rygg och nervsystem
  • Få förbättring av kroppens egna naturliga självreglerande rytmer
  • Uppleva ökad hälsa och välbefinnande
  • Skapa en mer självkorrigerande och flexibel ryggrad

Fördelar med Kiropraktik
En studie av 2 818 personer visade att Tonal Kiropraktik ger dramatiska och statistiskt signifikanta förbättringar både fysiskt, psykiskt och mentalt. 76 procent av de människor som var med i studien rapporterade förbättringar inom alla i studien undersökta områden.

Utifrån studien kunde forskarna slå fast att Tonal Kiropraktik fungerar som en slags förstärkare av välbefinnandet. Man kunde i resultatet se en ökning till det dubbla av de positiva effekterna från en redan hälsosam livsföring. Forskarna noterade också att Kiropraktik, förutom denna förstärkande inverkan, har en betydande indirekt effekt på välbefinnandet genom att det verkar främja hälsosamma livsstilsval.

Boka tid för att få en bedömning om dina besvär kan åtgärdas med Kiropraktik. Martin Fransson har varit verskam som legitimerad Kiropraktor sen 1996, med en lång erfarenhet av att ta hand om patienter med gott resultat.

 

Boka tid

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.