Skip to main content

Etikett: stress

Neural Check –Kontrollera balansen i ditt nervsystem

Vill du veta hur väl dina celler fungerar, din hjärna och kropps stressnivåer samt din biologisk ålder?
Kontrollera då ditt nervsystems balans hos oss. Lär dig hur kan mäta din hjärna och övriga kroppens stressnivåer och cellernas energiproduktion såväl som hur väl hur dina energiresurser används. Du får en rekommendation för hur du kan förbättra din hjärna och övriga kropps funktion.

Fortsätt läsa

Utveckla din Hälsa för att vara i ditt esse

Din kropp ersätter ständigt miljontals celler varje sekund. Ohälsosamma celler ersätts med friska celler. Varför fortsätter du då att uppleva kroniska hälsoproblem?

Skulle det inte vara rimligt att dina symtom skulle försvinna med ankomsten av nya friska celler?

Kanske din kropp ersätter ohälsosamma celler med ohälsosamma celler. Detta skulle kunna förklara varför dina symtom kvarstår och till och med förvärras med tiden. Vad är det som gör att detta händer?
Och vad krävs för att få dina celler att fungera optimalt och vara friska?

Fortsätt läsa

Förbättrad sömn med Kiropraktik

Visste du att kiropraktisk vård kan hjälpa dig att sova bättre? En undersökning från 2012 i USA visade att över 40 % av deltagarna rapporterade att kiropraktisk vård förbättrade deras sömn.
Sömnbrist skapar en stressreaktion i kroppen och ökar nivåerna av kortisol i vår kropp, som är ett stresshormon som är viktigt för immunförsvarets reglering.

Sömn är avgörande för människors hälsa eftersom det ger kroppen tid att läka och ladda batterierna. Brist på sömn eller dålig sömn kvalitet har kopplats till många hälsoproblem, inklusive en ökad risk för fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke, cancer, humörstörningar, ångest och depression.

”När det kommer till vad som är den ideala sömnsituationen – det handlar om inte för mycket och inte för lite.”

Nedan video och artikel förklarar mer om hur kiropraktik kan hjälpa din sömn.

Fortsätt läsa

Kiropraktisk vård och mental hälsa

Visste du att många som får kiropraktisk vård rapporterar att det hjälper med mycket mer än att bara lindra smärta?

Läkande och lugnande

Kiropraktisk vård har visat sig förbättra det läkande och lugnande parasympatiska nervsystemet och att förändra bearbetningen i pannloberna (den prefrontala cortex). Det kan vara anledningen till att så många människor som träffar kiropraktorer rapporterar att det hjälper dem att slappna av, att känna sig mindre stressade och varför de mår bättre.

”Kiropraktiska justeringar förändrar en del av hjärnan som kallas prefrontal cortex”

Fortsätt läsa

Få långsiktig stöd för att må bra varaktigt

En anledning till att behöva träffa en kiropraktor regelbundet är att det vanligtvis tar år för problemet att utvecklas vilket motiverar någon att först träffa en kiropraktor och det kan ta många besök hos kiropraktorn för att rätta till det problemet.

Att träffa din kiropraktor kan vara lite som att gå till gymmet. Det tar tid, frekvens och uppföljning att träna om nervsystemet och din ryggrad för att fungera bättre.

Fortsätt läsa

Effekten av den kiropraktiska justeringen på hjärnans funktion en intervju med Dr Richard Barwell

Neurologiskt Baserad Kiropraktik handlar om de positiva effekterna av Kiropraktiska justeringar på hjärnans funktion och hur man kan förbättra hjärnans funktion genom att omträna hjärnan med neuroträning som Neurofeedback, Biofeedback samt med audio- och visuell entrainment av hjärnan. Ett Holistiskt omhändertagande utifrån en förståelse om stress- och läkningsfysiologi där applicerar funktionell neurologi för att främja individens kapacitet till hälsa och helhet.

I denna intervju med Dr. Richard Barwell får du lära dig mer om detta område. Dr Barwell är en inspirationskälla inom området neurologiskt baserad kiropraktik. Han har varit banbrytande med att skapa program för vetenskapligt stödd, tekniskt avancerad, neurologiskt baserad healing.

Fortsätt läsa

Stärk din inre lugn och ro

Genom att utveckla din avslappningsrespons så när du din källa till läkning och återhämtning. Du främjar det tillstånd av upplevd säkerhet som förbättrar vår förmåga att själv-reglera och göra kloka beslut, återhämta oss och läkningen optimeras.

Precis som du kan träna din kropp för att prestera bättre i olika sammanhang så kan du även utveckla och träna din avslappningsrespons så att du kan aktivera den lättare och effektivare. därigenom får du även än bättre utdelning av din träning så väl som i alla andra sammanhang. Lär dig mer…

Fortsätt läsa

En Holistisk Hälsoform

Tonal Kiropraktik bygger på en Global Holistisk modell för att evaluera alla kroppens system reglerat av NeuroSpinala systemet, så som ett globalt dynamiskt system och fascilitera dess process för att själv-reglera sig mer effektivt. För att på så sätt återvända till helhet, helhet är hälsa.
Lär dig om Tonal Kiropraktik och varför behöver en kiropraktor…

Fortsätt läsa

Livskvalitetsförbättringar och ökad stresshanteringsförmåga med Tonal Kiropraktik

I en amerikansk studie undersöktes vilka förändringar som ett år med Kiropraktik enligt Network Spinal Analysis förde med sig hos en stor grupp människor. Resultaten var minst sagt positiva. Deltagarnas fysiska, psykologiska och emotionella välbefinnande stärktes, den upplevda stressen minskade och livskvaliteten förbättrades. 
Kiropraktik enligt Network Spinal Analysis (NSA/Network) utvecklar medvetenheten om såväl kroppen som relationen mellan kropp, sinne och känslor. Metoden är mycket kraftfull. Med hjälp av Network är det möjligt att: 

Hantera stress effektivare 

Minska spänningen i rygg och nervsystem 

Få kontakt med kroppens egna naturliga rytmer 

Uppleva ökat välbefinnande 

Göra mer livsbejakande val 

Skapa en mer självkorrigerande och flexibel ryggrad 

De studier som har genomförts inom området har visat på en rad positiva och omvälvande effekter av träning med Network. Människor har svarat på träningen på högst ”livsförändrande” sätt. 

Effekter av Network Spinal Analysis 

En studie vid Irvine College of Medicine, University of California, visade att Network Spinal Analysis ger dramatiska och statistiskt signifikanta förbättringar, både fysiskt och mentalt. Av de 2 818 människor som studien omfattade, rapporterade 76 procent förbättringar inom alla de i studien undersökta områdena. Många rapporterade tilltagande positiva effekter ju längre tid de hade tränat med Network. 

De områden som undersöktes i studien sorterades under sex övergripande rubriker:   

Fysiskt välbefinnande 

Stress 

Livsstilsförändringar 

Tillfredsställelse med livet 

Emotionellt och psykologiskt välbefinnande 

Sammantagen livskvalitet 

Låt oss titta mer i detalj på vilka förändringar som deltagarna i studien rapporterade: 

Fysiskt välbefinnande 

På den fysiska sidan rapporterade personerna i studien en lindring av tidigare smärttillstånd – de hade inte ont lika mycket som förut. De kände sig också flexiblare och mjukare i kroppen, som en följd av Network-träningen. De upplevde att de hade mer energi över och att de inte var trötta i samma utsträckning som tidigare. Därtill uppvisade de färre förkylnings- och influensa-symtom, samt minskad förekomst av huvudvärk. 

Stress 

Stress påverkar hur vi upplever och erfar vår värld, oftast på ett begränsande sätt. Ett grundmål med Network-träningen är att systemet på egen hand ska lära sig strategier för att lösa upp spännings- och stressmönster. 

På det stora hela ansåg deltagarna i studien att deras totala hälsa och välbefinnande hade förbättrats genom Network. De upplevde att deras förmåga att hantera dagliga problem hade ökat, samt att familjerelationer och andra betydelsefulla relationer hade förbättrats. De rapporterade även positiva förändringar i fråga om sin arbetssituation. 

Livsstilsförändringar 

Genom denna och andra studier har man kunnat se att Network främjar hälsosamma livsstilsval. Dessutom förstärker Network de positiva effekterna från en redan hälsosam livsföring. Människorna i den här studien uppgav att de regelbundet tränade taiji och yoga i högre utsträckning än tidigare. De ägnade sig också mer åt meditation, bön och/eller avspänning än vad som var fallet innan. Medvetenheten om kosten hade ökat, med mer hälsosam mat, vitaminer, etc. Det var också fler som hade övergått till vegetarisk kost, helt eller delvis. Personerna i studien uppgav överlag att de hade fått ett minskat behov av medicin och farmaka. 

Tillfredsställelse med livet 

Deltagarna i studien upplevde ökad avspänning och ökat välbefinnande. De uppgav att de blivit mer benägna än tidigare att lyssna på den egna kroppens signaler. Många rapporterade positiva känslor kring att anamma en hälsosam livsstil. De uttryckte att de hade blivit mer öppna i sina relationer, stärkt sin förmåga till medkänsla samt att de bibehöll sitt självförtroende även vid motgångar 

Emotionellt och psykologiskt välbefinnande 

Den stress som kommer av fysisk smärta hade minskat hos personerna i studien. De hade mer positiva känslor till sig själva och en allmänt ökad livsglädje, jämfört med tidigare. De redovisade också att deras humör hade blivit stabilare. De fick färre utbrott, var mindre deprimerade och oroliga samt kände sig mindre påverkade av småsaker än tidigare. Dessutom upplevde de att deras koncentrationsförmåga hade förbättrats märkbart.  

Sammantagen livskvalitet 

Människorna som deltog i studien kände att de fått ökad självmedvetenhet i sitt liv, bättre förmåga att anpassa sig till förändring och hantera problem i livet. Överlag uttryckte de en ökad tillfredsställelse med livet – de hade blivit mer nöjda med livet som helhet samt med vad de presterar i livet. 

Deltagarna var mer tillfreds med jobb, kärleksliv och viktiga relationer än tidigare. De uppgav också att de hade fått en mer positiv uppfattning av sin kropp. 

Sammanfattningsvis kunde forskarna konstatera att kiropraktik enligt Network Spinal Analys hade bidragit till en påtaglig ökning av hälsobefrämjande aktiviteter och en minskning av riskbetonade och hälsonedbrytande beteenden. 

På Welledge kombinerar vi olika former av kiropraktik inom det som kallas Tonal Kiropraktik. Där ingår diverse former så som NSA, BGI, Talsky Tonal och SOT. Några av de former som har lång träning och erfarenhet att arbeta med här på Welledge. Uppskattat för att arbetar med så lätta specifika beröringar. Och inom stress och trauma terapi ser man hur viktigt det är att arbeta med lätt input i systemet för att främja önskade förändringar.

Lär dig mer:

Det lilla som gör den stora skillnaden

Beröring -en rörelse-väg till läkning

Vill du boka en tid för att finna ut hur vi kan hjälpa dig. Klicka på nedan länk och boka en konsultation.

Boka tid

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.