Hur mår du just nu? -Kraften i lättberöring som stärker relationer

Gillar du att bli berörd?
Hur får det dig att känna dig?
Lär dig om sambandet mellan hur du mår just nu och beröring.
Lär dig förstå hur viktig rätt lätt njutbar beröring är för att vi skall bli berörda känslomässigt och skapa närande relationer med andra.

Vi vet att beröring är oerhört viktigt för att vi skall kunna frodas som människa. Det första sinnet som utvecklas hos fostret är känsel och det som är mest utvecklat vid födseln är beröringssinnet. Emma Jönsson forskade i Göteborg på nyfödda, och fann att de responderade på långsam lätt beröring men inte snabba strykningar. Lätta långsamma beröringar stimulerar en annan typ av nervändar som kallas CT systemet (för C-nervfibrer Touch), det så kallade affektiva berörings systemet. Forskar tror att detta system är det som stödjer att barn håller sig nära och knyter ann till mamman (eller en som ger omsorg).

Barn som uppfostrats på barnhem, där man mäter vikt och längd etc. Visar tydligt att de barn som fick mycket beröring jämfört med de som inte fick var mycket längre och vägde mer. Till trots att båda grupperna fick lika mycket mat. Barnadödligheten var högre hos de barn som inte fick beröring. Beröring skapar anknytning mellan oss och gör att vi kan känna oss trygga visar forskningen.

Ny forskning visar på intressanta aspekter kring vad lätt beröring gör för vårt känsloliv, självbild, sociala engagemang, humör etc. Den store auktoriteten på området är Bud Craig , hans forskning är revolutionerande. Hans motto är typ ”I feel I am, therefore I am” till skillnad mot Descartes ”I think, therefore I am”. 

Som en annan av auktoriteterna inom området säger ” Jag känner att affektiv beröring, kanske är nyckeln till den sociala hjärnan.” Vad forskare i Sverige funnet, ursprungligen dokumenterade utav Dr. Yngve Zotterman, är att vi har specifika nervfiber ändar i huden som reagerar specifikt på mycket lätt beröring. Dessa förmedlas av vad som kallas C-fibrer, vilket är nervfibrer som inte har en fettskida runt sig och därmed leder informationen långsammare än de med en fettskida runt sig. Andra sådana registrerar smärtförnimmelser och temperatur, och är en typ av information vi normalt är relativt omedvetna om.

Vad forskarna Olausson och McGlone fann var mest effektivt för att stimulera dessa CT nervfibrer och därmed mest njutbart var ett tempo på 5 cm per sekund och ett tryck motsvarande ett vykort som vilar mot huden. Dock kräver det att andra receptorer blir påverkade samtidigt t ex temperaturen av en varm hand, framför ett kallt föremål för att vi skall gilla beröringen. Vid frånvaro eller skada på C-berörings fibrer så visar det sig att beröring inte blir njutbar, även om vi är medveten om den. Och omvänt om de beröringssystem, de har fettskida runt sig (myelinerade), som gör att vi blir medvetna om beröring är skadat. Då har vi svårt att veta om vi blir berörda och därmed uppskatta beröringen.

Kort och gott behöver vi alla våra beröringssystem på plats och fungerande så störningsfritt som möjligt. Något som är grundidén bakom Kiropraktik. Att understödja att nervsystemet fungerar så störningsfritt som möjligt genom att främst stimulera receptorer via beröring och rörelse men även via alla andra sinnen. Så att hjärnan och övriga kroppen kan effektivare självreglera sig.

För att kunna självreglera oss behöver vi ha en god karta av vad som händer inom och utom oss. Genom beröring tillsammans med annan information inifrån våra kroppar flätas vår kroppsförnimmelse ihop, det som kallas Introception. Vilket visat sig stärks med lätt beröring, specifika rörelser och andra aktiviteter som får oss att vara mer närvarande till våra kroppar. Vår ”bild” av oss själva och vad vi känner i vart ögonblick. Vilket möjliggör att ”kartan” kan uppdateras.
Det område som verkar vara huvudansvarigt för att möjliggöra att våra förnimmelser omvandlas till en känsla, dvs att jag upplever värme eller tyngd till att jag tolkar det som känslan -jag är avslappnad och trygg. Det området heter Insula och är ett om område djupt inne i hjärnan som gränsar mellan hjärnbarken och det limbiska systemet. Forskning indikerar att det är avgörande för vår förmåga att knyta an till andra. Det är detta område som ”lyser upp” när gör hjärnscan och då C-berörings-systemet stimuleras.

 

Vilken bild av din kropp har du just nu?
Känner du igen dig i nedan bilder? är det så du känner att du ser ut? 
Knappast eller hur!?
Det är dock som så att vår hjärna har olika representationer utav vår kropp i olika delar av hjärnan. Dessa sammanfogas i hjärnan beroende på omständigheterna till vår känsla av vår kropp.

 

homonuculus_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Sensoriska Homonculus modell på Naturhistoriska Museet. Vår ”bild” av oss själva så som kroppen är representerad i hjärnbarkens sensorisk områden.

Det system som är kopplat till att påverkas av lätt beröring går till andra delar av hjärnan och skapar en annan representation av kroppen i hjärnan. Som kan se så skiljer de sig väsentligt åt. Insula har mycket större representation av ryggen, axlar, nacke och huvud. Kanske ytterligare en anledning avför vi njuter så mycket av beröring av dessa områden och dess effekter på vår hälsa. Nedan bild är från juni/juli numret av Scientific American MIND, där tema artikeln är just om Affektiv beröring.

HomonculusBeröringochanknytningskroppskartan

 

 

 

 

 

 

 

Så hur känner Du dig just nu?
Oberoende om du just nu är deprimerad eller extatisk, så är det relaterat till hur din främre Insular hjärnbark fungerar. Och balansen mellan den vänstra och den högra. Där man funnit att en överaktiv höger Insula är mer kopplad till när hjärnan noterar ”nyheter” från omgivningen och vi blir aktiverade och orienterar oss till om det är potentiellt farligt eller tryggt. Nått vi skal fly från eller kan äta upp eller para oss med. Medans den vänstra är mer aktiv när saker tolkas reflexmässigt som ”samma” och saker går på rutin.
Hur relaterar det här till hur du mår just nu? Det har visat sig att de som är kroniskt deprimerade har en överaktiv höger Insula och främre frontal lob av hjärnbarken. Medans de som är kroniskt lyckliga, jovialiska och till och med i extas, har en större aktivitet proportionerligt sett i vänster Insula och vänster barkens frontal lob.

Vad händer när reagerar annorlunda på beröring?

Några försök som är intressanta är kopplade till individer på spektrat så som autism. Och de med Beroenden. Det verkar t ex som att de som har autistiska tendenser har svårare för lätt beröring. När forskare gjort hjärn scanningar med fNIRS (funktionell nära-infraröd spektroskopi) och jämfört med svar på enkäter som mäter socialt beteende. Visade det sig att de som hade en tendens åt det autistiska hållet, reagerade något nedsatt på lätt långsam beröring.

Det omvända verkar stämma för de med beroenden, de reagerar mer i Insula området på lätt långsam beröring. Vilket verkar indikera att de behöver mer stimuli för att få tillfredsställelse. 

Kraften i beröring
När vi arbetar på Welledge använder vi huvudsakligen mycket mjuka specifika beröringar och rörelser (ett system inom kiropraktiken som heter Network Spinal Analys), som vi ser har en unik effekt på smärt och stress problematik, att låta människor må bra och hitta trygghet, avspänning i sig själva samt ökad förmåga att själv-reglera stress. En av de primära ambitionerna är att skapa en balans och flexibilitet mellan hur hjärnans olika delar samverkar, såsom vänster och höger hjärna och övriga kroppen. 

En del av de unika effekter vi ser med NSA, misstänker jag beror på att vi arbetar med det emotionella beröringssystemet och främjar att vänster Insula fungerar proportionerligt mer än högra. Jag är övertygad att om att all manuell behandling påverkar detta system i någon utsträckning om det skall ge resultat.

Allt detta är ännu i sin linda, det som verkar stämma är dock att undersöka CT systemet och Insula, är en möjlig markör kring vår hälsa. Och ett välfungerande system är av essens för vårt emotionella välbefinnande. Beröringssinnet är relativt våra övriga sinnen det sinne som vi forskat minst på, så vi står inför en spände resa att uppdatera vår karta kring hur vi relaterar till beröring.

Referenser:

The Social Power of Touch In Scientific American Mind July 2015 issue 

Boken How Do You Feel? An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
av A. D. (Bud) Craig

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander