Skip to main content

Tankens kraft – lär dig skifta ditt perspektiv

Vad ser du i bilden? Titta igen. Kan du se båda orden? Din inställning till tillvaron har stor inverkan på din fysiska hälsa. Dina tankar och sinnesstämningar påverkar även kroppen och hur du mår. Med tanken kan du kontrollera dina reaktioner och ändra dina synsätt. Därför är tankekraften själva nyckeln till att åstadkomma förändringar i livet. I discipliner som qigong, taijiquan och yoga är tankens fokus uttalat. Ofta är det minst lika viktigt som kroppsrörelserna. Psyket likaväl som kroppen ska anpassas under utövandet. Man ska medvetandegöra sig om tankarna och de inre rörelserna och integrera dem med de fysiska momenten. Pluspsyket Men tankens kraftfulla potential är inte någon hemlighet förbehållen österländska vishetsläror och hälsosystem. Inom idrottspsykologin har man talat om pluspsyke, och med det menat tankar, känslor och energier som har positiva effekter och styr kroppen på ett gynnsamt sätt. Motsvarande finns det också ett minus-psyke. Denna form av psykologi berör ju oftast prestationer i en idrottssituation, men mekanismerna är desamma i vardagslivet. Det handlar om att inte låta negativa känslor ta överhanden och börja leva sitt eget liv. Ilska föder ilska En av hemligheterna bakom lyckan ligger i kontrollen av de negativa emotionerna, skriver Stefan Klein. Forskning har påvisat ett nära samband mellan vårt psykiska allmäntillstånd och det sätt på vilket vi reagerar på tråkigheter. Så här skriver Klein ”Naturligtvis mår man ofta bra av att tala om sina upplevelser och anförtro en nära vän sina känslor; delad sorg kan vara halv sorg. Men det är tämligen meningslöst att låta de negativa emotionerna få fritt utlopp. Ingen vetenskaplig psykolog har någonsin lyckats hitta belägg för att de påstådda säkerhetsventilerna tårar och ilska skulle ha en avlastande verkan. Tvärtom: Redan för drygt 40 år sedan visade de första kontrollerade studierna att vredesutbrott snarare ökar vreden och att tårar kan driva oss djupare in i depressionen.” Placeboeffekten Grundtanken är att ett positivt perspektiv eller tänkesätt påverkar kroppens förmågor och funktioner, på en rad olika plan. Ett exempel är läkningsförmågan. Det är väl dokumenterat att man kan få effekter av läkemedel som saknar verksamma substanser, så kallad placebo. Enligt den allmänna teorin om hur placebo fungerar, beror effekterna till stor del på positiva förväntningar. Dessa kan ha uppkommit genom betingning, vid tidigare erfarenheter av liknande situationer. Klart är i alla fall att man måste tro att det ska fungera för att det ska fungera. Kämparanda hjälper inte I en studie som publicerades i European Journal of Cancer (volym 41, nr 12, augusti 2005), undersöktes den psykologiska responsens inverkan på diagnosen bröstcancer. I studien följde forskarna 578 bröstcancerpatienter under en tioårsperiod. De kunde slå fast att fighting spirit eller kämparanda inte påverkade överlevnaden hos kvinnorna i studien. Detta är ett viktigt resultat, skrev forskarna, eftersom det kan hjälpa till att ta bort känslor av skuld eller skam inför återfall i bröstcancer hos de kvinnor som oroar sig för att de inte hela tiden upprätthåller kämparanda eller en positiv attityd. Hoppet viktigt Detta betydde dock inte att inställningen till sjukdomen saknade betydelse för hur förloppet utvecklade sig. Forskarna kunde konstatera att de kvinnor som uppvisade en hjälplös eller hopplös respons på sin diagnos var i högre utsträckning benägna att få återfall i sjukdomen eller dö av den. Det tycks vara väsentligt att så långt som möjligt undvika ett negativt eller hopplöst perspektiv på sin situation. Motkrafterna heter hopp och tillit, och dessa är intimt knutna till livskvalitet och wellness. Vi kan låta wellness-tänkandet leda oss här med en strävan mot bredare perspektiv och öppnare sinnen inför andra synsätt och infallsvinklar. Finns det någon bra sida med situationen som jag befinner mig i? Finns det någon lärdom att dra av min smärta? Verkligheten går att betrakta från så många olika håll. Jag bygger en katedral! I Den självläkande människan återger Susanna Edhin en historia om tre stenhuggare som arbetade med att hugga stenar till bygget av en katedral. Alla tre var sysselsatta med exakt samma sak, men när de tillfrågades om vad de höll på med blev svaren olika: – Du ser väl att jag hugger sten, svarade den förste argt. – Jag förtjänar levebrödet till mig själv och min familj, blev den andres svar. Den tredje stenhuggaren svarade: – Jag bygger en fantastisk katedral! Hållningen i dubbel bemärkelse – Hållningen är avgörande, säger Martin Fransson vid Welledge i Stockholm. Hållningen i dubbel bemärkelse. Med hållning kan man dels förstå den fysiska kroppshållningen, hur man rör sig och positionerar sin kropp. Men också den hållning man har till sig själv och sin omgivning – livshållningen, om man så vill. Alltså just det synsätt eller perspektiv som vi talar om här. En person med ett reaktivt synsätt vill bort från någonting. Det kan vara en sjukdom eller någon annan form av åkomma. Det kan vara en nedbrytande arbetssituation eller någon annan stressalstrande faktor. – Min uppgift är att guida personen så att han eller hon kan komma över i ett proaktivt tillstånd, säger Martin Fransson. Istället för att låta något negativt definiera synsättet, vill vi fokusera på vad personen vill till. Målet är utveckling Det ironiska är att när man befinner sig i ett stresstillstånd och verkligen skulle behöva skifta synsätt, det är då som man är som mest låst och minst mottaglig för andra perspektiv. Oddsen för att själv kunna ta sig ur stresstillståndet ökar ju mer man känner sig själv och sina signaler, samt om man har strategier till buds för att kunna hantera situationen. Det är dessa bitar som står i fokus på Welledge, berättar Martin Fransson. – Ja, det är det här som är grundsyftet med Network, biofeedback och vår övriga verksamheter, säger han. Att träna människan till att bli mer kapabel att själv förflytta sig från det begränsande försvarstillståndet, till ett tillstånd som istället tillåter växande och utveckling. Vill du ha fler lektioner och övningar, börja då prenumerera på vårt nyhetsbrev här till höger och få vår livsstils skola med 14 lektioner. Lär dig mer om hur att skifta ditt perspektiv i nedan video. Tankens kraft är ett kapitel i Martin Franssons bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan läsa mer om här

Tankens kraft


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.