Skip to main content

Välkommen till kiropraktik

Sedan uppkomsten 1895 har de grundläggande principer som kiropraktiken baseras på varit desamma. Däremot har nivåerna på de kunskaper och färdigheter som dagens kiropraktorer besitter förändrats och utvecklats. Lär dig om vad kiropraktik är och hur det kan hjälpa dig.

Kiropraktorutbildningen idag har nått en mycket hög standard i klass med läkarutbildningen samtidigt som den fortfarande baserar sig på grundarnas basfilosofi. Kiropraktorerna är idag föregångare till ett hälsotänkande som fokuserar på att underlätta utvecklingen av varje individs inneboende och medfödda potential.

Din kiropraktor uppnår detta med naturliga, säkra och varsamma tekniker vilka tillämpas inom ramen för individuellt utformade behandlingsplaner. Kiropraktikens tekniker har utarbetats för att återställa, upprätthålla och optimera nervsystemets funktion. Detta ger kroppen möjlighet att fungera optimalt, en förutsättning för god hälsa.

Du är i trygga händer

Din kiropraktor arbetar efter mottot att det är bättre att förebygga än att bota. Att ha en god hälsa är nyckeln till att uppnå balans, välbefinnande och hög livskvalitet.

Kiropraktorns mål är givetvis att mildra de smärtor som du har i ryggen eller övriga kroppen, samtidigt som man optimerar kroppens möjligheter att fungera normalt genom behandling.

Kiropraktorns främsta mål är att försäkra sig om att det invecklade kommunikationsnät i ryggraden som kallas nervsystemet på ett optimalt sätt kan förmedla information mellan hjärnan och övriga delar av kroppen. Detta uppnår man genom att återställa, upprätthålla och optimera funktionen i ryggen och nacken, som tillsammans utgör ryggraden.

Flödet av information genom ditt nervsystem är av stor vikt enligt de senaste forskningsresultaten.

Studier har nu visat att nerv-, endokrin- och immunsystemen är så tätt sammankopplade att det är bättre att se dem som ett system där det centrala nervsystemet styr. Det traditionella sättet att skilja på kropp och själ har visat sig fungera dåligt. 

Genom att hålla ryggraden och nervsystemet i toppskick ger du kroppen möjlighet att använda sin inneboende kraft att läka samt uppnå balans och förening mellan kropp, själ och ande. På detta sätt stimulerar du kroppen att självläka, som naturen menade, och att ha de bästa möjligheterna att uttrycka och uppleva livet till fullo.

 Naturen har gett kroppen en otrolig kapacitet att självläka. En fungerande ryggrad är en av de viktigaste faktorerna för att stimulera denna kapacitet och ge kroppen en chans att fungera optimalt.

Denna naturliga läkning är resultatet av vad din kiropraktor kallar medfödd eller inneboende intelligens och ger dig en möjlighet att njuta av livet till fullo.

Kiropraktorns huvudsakliga uppgifter

 Om du frågar människor vad kiropraktorers primära uppgift är, så svarar de flesta; ” fixa dåliga ryggar ” eller ” ta bort ryggsmärta ”. Den här allmänna inställningen är vanlig men felaktig av följande anledningar:

  1. Kiropraktorer arbetar i första hand med ryggraden, men kraften i den stimulans som kiropraktisk behandling ger är stark. Många studier visar att effekten av kiropraktisk behandling går som vågor från ryggraden ut till nervsystemets yttersta delar och påverkar hela kroppens och själens välbefinnande. Många människor är idag omedvetna om det intima samband som finns mellan ryggraden och nervsystemet, och mellan nervsystemet och alla andra system i kroppen. Om nervsystemet fungerar bra eller dåligt, har en otroligt stor inverkan på kroppen och hälsan.
  1. Alla är idag medvetna om hur viktigt det är att gå till tandläkaren regelbundet. Vi vet också att våra barn med jämna mellanrum skall gå till barnavårdscentralen eller skolläkare. Vad du kanske inte vet är att du bör gå och få din ryggrad undersökt regelbundet av en kiropraktor. Utöver att jobba mot tyngdlagens kraft, utsätts våra ryggar idag även för stressmoment som orsakas av dagens stillasittande livsstil.
  1. Kiropraktorn fokuserar på vikten av subluxation – en försämrad funktion av ryggraden och nervsystemet – i relation till andra system i kroppen, t.ex. immunförsvaret. Genom att din ryggrad fungerar, fungerar hela din kropp bättre.

Kiropraktorn ser vägen till att uppnå en bättre hälsa som en resa fylld av engagemang. Målet är att du skall få en långsiktigt god hälsa, istället för att vara beroende av återkommande punktinsatser för att få bukt med symptom som skapas av en ohälsosam livsstil.

Från början

Varför skall bebisar bli undersökta och omhändertagna av en kiropraktor?

Processen att födas är en av de mest påfrestande händelser, både fysiskt, kemiskt och känslomässigt som en människa kan genomgå. Hjärtfrekvensen och nivån på stresshormoner i blodet hos ett barn i födsloprocessen överstiger motsvarande nivåer hos en vuxen som drabbas av en hjärtattack, vilket är en otroligt känslomässig stress.

På det kemiska planet skall barnets kropp snabbt anpassa sig till syrehalten i luften. Detta är en oundviklig stress för barnet oavsett om mamman undviker smärtlindring, vilket tyvärr är alltför vanligt i samband med förlossningar idag. Vid födseln tvingas barnet från livmodern, som är en omgivning med låg syrekoncentration, till luften som har en hög koncentration av syre.

Även på det fysiska planet är födsloprocessen en utmaning för oss. Barnets huvud, nacke och skuldror utsätts för ett otroligt tryck på vägen genom födslokanalen. Detta är olika komplicerat beroende på mammans bäckenmått i förhållande till storleken på barnets huvud eller om kvinnan har en födslokanal som är svängd på mitten. Ibland uppstår komplikationer. De vanligaste komplikationerna är frakturskador på nyckelbenet, att en av halsmusklerna kan slitas av och orsaka blödningar eller att skallbenen blir förskjutna.

Mindre påtagligt men mer vanligt är att barnet får störningar i nacken. De flesta kiropraktorer kan vittna om att nackens struktur är mycket känslig under födseln. Dessa omständigheter ökar risken för att utveckla en födslorelaterad subluxation i framtiden.

En subluxation innebär en försämrad funktion i ledens rörlighet. Den 5-åriga kiropraktorutbildningen gör kiropraktorn skicklig i att upptäcka och korrigera dessa fel. I många år har kiropraktorer vetat att funktionsstörningar kan orsakas av kemiska, fysiska eller känslomässiga faktorer och att alla tre faktorer ingår i födsloprocessen.

 En av de farligaste och mest utbredda missuppfattningarna idag är att hälsa är detsamma som frånvaron av symtom. En funktionsstörning kan finnas i ryggraden i många år innan några symptom uppstår. Som ett resultat av detta borde alla bebisar få chansen att få sin ryggrad undersökt, och om nödvändigt justerad, av en kiropraktor så tidigt som möjligt efter födseln.

Utveckling genom barndomen

Det är en speciell gåva att få ansvara för ett barn. Barnens hälsa idag ger oss möjligheter att påverka framtidens hälsa i samhället.

Om jag blev tillfrågad att beskriva barndomen med ett ord skulle det bli: möjlighet. Barn har en fantastisk förmåga att lära sig, uppta, växa och förändra sig. Detta kan vi sammanfatta i två ord: utvecklingsbar möjlighet. Så viktig är denna period i utvecklingen att det avgör vem och vad en individ kommer att utvecklas till.

Låt mig ge dig några exempel:

Howard Gardner, Filosofie dr i psykologi vid Harvard Universitetet, menar att intelligens som man traditionellt definierar och mäter genom IQ-test, är långt ifrån korrekt. Gardner hävdar att det finns flera olika sorters intelligenser ( han har definierat åtta och tror att det finns många fler) och att varje barn som ges de rätta möjligheterna har en potential att bli ett geni inom den specifika intelligens som han/hon har anlag för. Hemligheten ligger i att tidigt identifiera och uppmuntra den under barnets utveckling.

I vuxenastman ser vi ett annat exempel. Astma är idag ett av de mest snabbväxande hälsoproblemen i många länder, med en ökning med ca 50 % vart 10:e år. I en nyligen utförd studie tittade man på sambandet mellan vuxenastma och barns utsatthet för olika infektioner i barndomen. Dr David Godden vid Aberdeens Universitet, ansvarig för studien, har uttryckt följande: ”Vad vi fann var att om en person hade haft mässlingen före 3 års ålder, minskade risken att utveckla astma som vuxen” Där fanns någon sorts skyddande effekt ”. Bevisligen behöver immunsystemet bli exponerat för olika infektioner / smitta / bakterier i barndomen för att kunna mogna fullständigt.

Det är aldrig för tidigt att presentera kiropraktikens fördelar för dina barn: subluxationsfrihet, ett helt funktionsdugligt nervsystem, balanserad kost, regelbunden träning, minskad stress och en positiv livsattityd. Fråga kiropraktorn vad du kan göra för att hjälpa dina barn att möta de utmaningar som inträffar under de formbara åren av deras liv.

Vad är hälsa?

Den allmänna definitionen av hälsa som vi har växt upp med och som de flesta medicinska utövare skriver under på, är att hälsa är frånvaro av symtom och sjukdom. Men vill vi finna den sanna hälsan kan vi missa saker med ovannämnda definition.

En mer konstruktiv tanke är att ”hur god din hälsa är beror på din kropps förmåga att kunna tolka, hantera och anpassa sig till omgivningens stress”. Varje sekund koordinerar din inneboende intelligens miljoner processer för att din kropp skall anpassa sig till omgivningen och upprätthålla balansen. Ett bra exempel på detta är kroppstemperaturen. Normalt håller sig din temperatur runt 36,7 grader oavsett om det är en het sommardag eller en kall vinterkväll. För att upprätthålla balansen så ökar eller minskar nervsystemet värmeregleringsmekanismer, som svettning och blodflöde till ytliga blodkärl, beroende på temperaturen. Detta är kroppens normala respons.

Ett annat exempel är kroppens reaktion när du äter socker. I samma stund som sockret rör vid din tunga skickas ett meddelande till din bukspottkörtel, via nervsystemet, som börjar utsöndra insulin till blodet så att du kan bryta ner sockret ordentligt. Det är så här kroppen svarar när den fungerar normalt. När kroppen misslyckas med att reagera i ovan nämnda fall – när otillräckligt med insulin utsöndras från bukspottkörteln – lider man av diabetes.

 Är hälsa att må bra hela tiden?

Många viktiga anpassningsprocesser som sker i din kropp känns inte alltid bra just då. Det är ibland lockande att maskera eller trycka undan dessa för att må bättre. När du väljer en kiropraktisk livsstil påbörjar du en resa mot hälsa som innebär att du omvärderar vad som menas med hälsa och hur du agerar vid vissa symtom. Om du t ex har ätit något olämpligt kanske du vaknar nästa morgon med kräkningar och diarré. Kanske tar du medicin för att stoppa diarrén och sjukanmäler dig. Men är du sjuk när din kropp reagerar olämpligt eller är det en sund reaktion under rådande omständigheter? Tänker du istället på ovanstående definition av hälsa så mår du perfekt! Din kropp uttrycker hälsa genom att reagera på omgivningen och eliminera gifterna du utsattes för kvällen innan. Mår inte din kropp bättre utan de där gifterna?

Olyckligtvis har vi blivit lärda att tro att obehagliga känslor, som är vanligt med många symtom, är en onödig sideffekt när du är sjuk. Vetenskapen och kiropraktorer föreslår att du inte skall vara för snabb att döma symtom som bra eller dåliga. Det finns många nackdelar med att trycka undan symtom – i det här fallet kroppens normala reaktioner under rådande omständigheter.

 Vad är symtom?

Det finns en växande lista på symtom som vetenskapen är på väg att erkänna som viktiga uttryck för din kropps inneboende visdom. Graviditetsillamående är ett exempel. Ny forskning föreslår att illamående och kräkningar som många kvinnor känner och har i början av graviditeten istället skulle kallas graviditetsvälmående. Det har visat sig att detta är en skyddsmekanism från kroppens sida för att undvika eller eliminera vissa kemikalier som kan skada fostret under känsliga perioder i graviditeten. Kvinnor som upplever de här obehagliga symtomen får färre missfall och föder färre barn som är missbildade.

Ett annat exempel på din kropps fantastiska inneboende visdom är feber. Vad gör vi traditionellt när vi drabbas av feber? Jo, rusar efter febernedsättande medicin för att sänka temperaturen. Det har visat sig att de flesta bakterier inte kan överleva temperaturer över 37 grader. Din kropp drar fördel av detta genom att höja kroppstemperaturen så att immunförsvaret stimuleras och förstärks. 

När vi tar febernedsättande medicin så hindrar vi kroppens naturliga läkningsprocess och skapar en miljö där infektioner blir mer långvariga och ofta återkommer. Självklart finns det tillfällen då det är nödvändigt att sänka feber, men de fallen är sällsynta.

Som du kan se i dessa exempel så ska inte en obehaglig känsla likställas med onödighet eller ohälsa. Din kropp har en inneboende intelligens som har utvecklats under miljontals år. Vad vi ofta upplever som plågsamma symtom är faktiskt perfekta och nödvändiga svar på omgivningens stress.

Genom att välja en kiropraktisk livsstil har du möjlighet att påbörja en resa mot hälsa där du kommer att lära dig uppskatta och respektera symtomens viktiga roll.

Hur hänger kiropraktiken ihop med symtom?

Din kiropraktor fokuserar på att avlägsna störningar i kroppens nervbanor från hjärnan till kroppen så att hjärnan bättre kan förstå kroppens signaler och reagera på ett lämpligt sätt.

Kiropraktorer anser att det är fel att försöka bedöma om kroppens uttryckssätt är bra eller dåliga svar på omgivningens stress. De försöker istället försäkra sig om att sådana viktiga processer inte dämpas eller maskeras, utan att de kännetecknande uttrycken av hälsa exakt får återge vad vår inneboende intelligens ser som lämpligt.

 Inneboende intelligens

Föregående text har försökt förklara hur vi bättre kan definiera hälsa. Som sagt hälsan är resultatet av hur väl kroppen kan anpassa sig till omgivningen. Vidare har vi diskuterat vilken viktig roll symtomen har i den livslånga processen av anpassning. Nu är det viktigt att titta på vad det är som kontrollerar dessa processer och system i kroppen.

Från befruktningsögonblicket till döden finns det en fantastisk inneboende intelligens som samordnar och styr en ofattbar, aldrig svikande truppstyrka av liv, växande och utveckling. Som en dirigent leder sin orkester, så leder din inneboende intelligens kroppens orkester i den underbaraste symfonin – livet självt!

En ensam enzym i en levercell kan bli påverkad av så många som 14 olika reglerande processer samtidigt. Multiplicera det med tusentals interna kemiska reaktioner som sker samtidigt i billioner andra celler – och du har ett otroligt komplext system. Utan kroppens visa vägledare, den inneboende intelligensen, kan det uppstå dålig kommunikation mellan dessa system, vilket på sikt kan minska din anpassningsförmåga.

Varje åtgärd som din kiropraktor gör, gör han först och främst med respekt för denna inneboende visdom. Kiropraktorns mål är att minska funktionsstörningar i ryggraden för att optimera nervsystemet och tillåta kroppen att till fullo uttrycka sin intelligenta förmåga till självläkning och anpassning.

Vem skall gå till kiropraktorn

Kiropraktiken är det enda yrke där man har som mål att upptäcka och korrigera funktionsstörningar i ryggraden. Dessa kan vara ett resultat av mental, fysisk eller kemisk stress. När kroppen är i balans kan den på ett korrekt sätt anpassa sig till omgivningens stress såsom luftföroreningar, arbetet, generna, dålig hållning eller andra saker i vår vardag.

Det är häpnadsväckande hur stor plats stress tillåts ta i våra liv, på gott och ont, men det finns gränser för vad vi klarar av. När du passerar den gränsen bryts kroppens förmåga till anpassning ner, vilket kan leda till funktionsstörningar.

Antingen du är mamma, en nyfödd bebis, ett litet barn som precis skall gå in i en ny tillväxtfas, en student som förbereder sig inför sin examen eller en kamrer som precis har överlevt ytterligare ett bokföringsår, så är din ryggrad mottaglig för att få funktionsstörningar. Vi borde alla konsultera en kiropraktor för att upptäcka och reducera dessa. Ju snabbare en funktionsstörning upptäcks, desto fortare och fullständigare kan man korrigera felet för att försäkra sig om tillbörlig utveckling, funktion och anpassning av kroppen. Det är speciellt viktigt för barn att bli undersökta regelbundet. De utvecklas fortfarande och negativa mönster som grundläggs tidigt kan begränsa deras livspotential. 

Som du har lärt dig är inte kiropraktik bara en metod att försäkra sig om ryggradens hälsa, utan också ett sätt att leva. En kiropraktisk livsstil omfattar många faktorer för de som är intresserade av att må så bra som möjligt. Det är en hälsofilosofi som respekterar och arbetar med naturlagarna. Den försöker att tillåta dig en resa av välbefinnande genom livet, långt ifrån behov av läkemedel och operationer.

En färsk undersökning av över 2000 patienter som går under regelbunden kiropraktisk vård visade något fascinerande. Människor som fick kiropraktik regelbundet upplevde stora förbättringar av hälsa, välbefinnande och höjd livskvalité. Dessa patienter fick inte behandling för att dom var sjuka utan för att dom ville må optimalt. Ju längre de fick behandling ju högre blev deras hälsonivå. Dessa resultat öppnar dörren för frågan om vilka gränser det finns för att optimera vårt fysiska, mentala och andliga välbefinnande när vi minimerat effekterna av funktionsstörningar i ryggraden?

Om vi ser på hälsa som en resa och inte som ett mål, finns det alltid något vi kan göra eller förbättra i oss själva under resans gång. Kiropraktik är idealiskt för de som väljer att gå ombord och följa med på en livslång resa mot att må så bra som möjligt. 

Din kiropraktors säkra händer

I en nyligen gjord studie fann man att kiropraktiska justeringar, i jämförelse med en rad medicinska ingripanden, vara en av de mest konservativa och säkraste tillvägagångssätten inom vårdyrkena.

Den kiropraktiska livsstilen

Den 21: a juni år 2000 meddelade WHO att USA spenderar mer av sin BNP på hälsovård än något annat land samtidigt som amerikanarnas generella hälsa rankas på 37: e plats av 191 länder! Det fantastiska är att länderna Colombia, Marocko, Chile och Costa Rica – rankade som 22:a, 29:e, 33:e respektive 36:e plats på listan – och alla är mycket fattigare än USA – spenderar mycket mindre andel av sin BNP på hälsovård. Engelsmännens hälsa rankas som nummer 18 i världen, medan mindre och fattigare europeiska länder, som Andorra och Malta, rankas bland de 10 bästa. 

Av detta kan vi dra slutsatsen att spendera mycket pengar på högteknologiska undersökningar och behandlingar av sjukdomar inte nödvändigtvis garanterar ett hälsosamt liv. Varför är det så och var kommer egentligen hälsa ifrån? En studie är speciellt upplysande. Den visade att de sista 100 åren har livslängden fördubblats. Den visade också att alla medicinska ingripanden tillsammans bara stod för en ökning med 15 %. Slutsatsen var att mer än 85 % av ökningen av livslängden de sista 100 åren beror på livsstilsrelaterade faktorer.

Når du din fulla potential genom genmanipulationer, vacciner mot nikotinberoende eller nya magiska antibiotikum som bara är framställda för att ersätta dem som bakterier är resistenta mot? Antagligen inte.

Resan mot att uppnå din fulla potential i livet börjar med att acceptera en grundläggande sanning: i varje människa finns en inneboende intelligens som när man respekterar och föder den med några basala ingredienser, ger dig livslång hälsa.

Budskapet är enkelt – din och dina barns hälsa kommer inifrån och föds ur din tro, dina tankar och handlingar idag.

Din hälsa – Ditt ansvar

Det är intressant att titta på begreppen hälsa och sjukdom ur ett historiskt perspektiv.

På 1600-talet trodde man att sjukdomar var resultatet av att man var besatt av onda andar och att den nödvändiga behandlingen var exorcism för att driva ut dessa.

Senare, på sent 1800-tal växte bakteriologin och blev den ledande modellen för att förstå sjukdomar. Efter det att penicillinet uppfanns i början av 1900-talet av Sir Alexander Fleming, fanns det stor entusiasm för idén att orsaken till de flesta sjukdomar var naturliga infektioner och att ämnen som tog död på dessa bakterier var den bästa behandlingen. Fortfarande agerar många som om det enda sättet att försäkra överlevnaden av vår art är att kriga mot mikroorganismerna runt omkring oss. Vi lever i ett samhälle som är besatt av antibakteriella trasor, sprayer, tandkrämer, tandtråd och rengöringsmedel.

Vi har levt i symbios med bakterier i tusentals år och de har egentligen skapat väldigt få problem för oss. Varje individ bär med sig fler bakterier än det finns människor på denna planet. Faktum är att i många fall är dom nödvändiga för vår överlevnad. Vi vet nu att det onödiga användandet av antibiotika har påskyndat bakteriernas utveckling så att många är multiresistenta mot antibiotika idag.

Nu har den moderna medicinen trätt in i genetikens tidevarv. Under detta århundrade kommer man att hitta gener för nästan alla sjukdomar och beteenden man kan komma på. Allt från att vara en tjuv, narkoman, överviktig, våldsam till att vara benägen att få cancer. Fundamentalt för genetikens utveckling är tron att vem eller vad du är, även ditt uppträdande och din hälsa är förutbestämt i dina gener. Du kanske har noterat en olycklig gemensam nämnare i de olika teorierna ovan, att en stor bit logik och sunt förnuft saknas. Den vanliga inställningen är stark och tydlig; din hälsa avgörs av en serie faktorer bortom all kontroll, yttre faktorer som ligger utanför din sfär av ansvar.

Sanningen är att du når din optimala hälsa när du själv tar ansvar för den och ditt liv.

För de flesta av oss är vår hälsa en produkt av år av ihopsamlade livsstilsrelaterade faktorer, både bra och dåliga. Dessa faktorer skapas utifrån vad vi äter, vår inställning till vårt arbete, stressnivåer, motion, hållning, familjeband och andra relationer. En fascinerande studie gjord i Kalifornien under 20 år visade att de mest spridda välfärdssjukdomarna; diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och ledbesvär, hade direkta kopplingar till grundläggande livsstilsfaktorer.

De flesta människor skräms av tanken att behöva ta ansvar för sin hälsa, men när du tar kontrollen kan du aktivt påverka den. Många av oss tror att stora drastiska förändringar är nödvändiga för en hälsosammare livsstil. Forskningen har dock visat att små förändringar gjorda under lång tid är extremt kraftfulla. En studie visade t.ex. att människor som motionerade endast 5 minuter per dag signifikant sänkte sitt blodtryck och minskade risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Du tjänar mest på att förstå att hälsa kommer inifrån, samt att du är en oskiljbar del av din fysiska, sociala och kulturella omgivning. Den bästa vägen till ett fullgott liv är att acceptera och ta ansvar för dina handlingar och din hälsa.

Att åldras med behaglighet

För mer än 2000 år sedan skrev Cicero en filosofisk avhandling om åldrandet. I sitt arbete adresserade han många av sina tankar om åldrandet till sina samtida romare. Idag har vi samma tankar närvarande i vårt dagliga liv även om befolkningen i dagens industrialiserade värld lever allt längre. Det finns också en växande insikt bland många att med stigande ålder kommer fördelen att hitta nya meningar med livet. I takt med utforskningen av vår mänskliga potential växer vi i processen av ett hälsosamt åldrande.

Victor Frankl´s bok ”Människans sökande efter mening” belyser den ofantliga vikten av att ha och uppfylla en känsla av mening genom livet. Detta är lika viktigt för ung som gammal. Din kiropraktor stödjer och hjälper dig att upprätthålla välmående när du åldras. Han/hon arbetar för att ge dig kontinuerlig vård, utifrån denna grundläggande livsprincip, en modell som strävar efter att förena kropp, själ och ande i alla åldrar.

Fyra nyligen gjorda studier ger en vink om hur effektiv regelbunden kiropraktik visat sig vara för att maximera livskvalitén över en lång rad år. I två av dessa studier tittade man specifikt på äldre människor som fick regelbunden kiropraktisk vård under många år. Studierna visade att dessa åldringar löpte mindre risk att hamna på sjukhus, hade genomgående en bättre hälsa, orkade träna mer kraftfullt, hamnade mer sällan på ålderdomshem, använde mindre receptbelagda mediciner och var betydligt rörligare i samhället.

 

Värdera kostnaden för kiropraktiken.

Går det att värdera i pengar?

Kiropraktik – en resa på vägen mot en bättre hälsa.

Varje resa börjar med ett steg – Må som bäst med kiropraktik!          

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.